Important!
NEW WEBSITE - beijing.mid.ru
19
3 May 2016

Colorful Altai

baikal_ice_2014_0809
3 May 2016

Lake Baikal

Снимок экрана 2016-07-07 в 22.46.34
2 May 2016

Kazan views

Ðîññèéñêèé òàíê Ò-90Ñ íà âîåííîì ïîëèãîíå âî âðåìÿ  ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè è áîåïðèïàñîâ «RUSSIAN EXPO ARMS» â óðàëüñêîì ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë.
1 May 2016

Russian Armed Forces